Expert Webbouw

Algemene voorwaarden

Heldere afspraken

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EXPERT WEBBOUW
Expert Webbouw, ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 55793347.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
1. Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan een natuurlijk of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden aan Expert Webbouw heeft verstrekt.
2. Onder “Opdracht” wordt verstaan het verzoek van Opdrachtgever aan Expert Webbouw om tegen betaling werkzaamheden te verrichten of diensten te leveren.
3. Onder “Werkzaamheden” wordt verstaan al hetgeen de Expert Webbouw ten behoeve van Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt of onderneemt of doet maken of ondernemen.
4. Onder “Opdrachtnemer” wordt verstaan een natuurlijk of rechtspersoon die een opdracht voor het verrichten van werkzaamheden van Expert Webbouw heeft ontvangen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Expert Webbouw gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod van Expert Webbouw.
2. Opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later door Expert Webbouw gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

ARTIKEL 3 – OFFERTES, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN, PRIJZEN
1. Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Expert Webbouw niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever.
4. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Expert Webbouw zal de overeenkomst naar best vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor het overige is zij vrij de opdracht naar eigen creatief en technisch inzicht uit te voeren.
2. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Expert Webbouw het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. In dit geval zullen de daaruit voortvloeiende kosten in overleg worden verwerkt.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Expert Webbouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Expert Webbouw worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Expert Webbouw zijn verstrekt, heeft Expert Webbouw het recht de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs later te doen plaatsvinden.
4. Expert Webbouw is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard dan ook – als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Expert Webbouw de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 5 – CONTRACTSDUUR, UITVOERINGSTERMIJN
1. Overeenkomsten en opdrachten voor productie van websites, online en offline communicatie worden aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van een opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering een termijn overeengekomen, dan is dit een fatale termijn, tenzij er vertraging is opgetreden welke schriftelijk kan worden aangetoond.

ARTIKEL 6 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen of opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.
2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Expert Webbouw zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal Expert Webbouw de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. In afwijking van lid 3 zal Expert Webbouw geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
5. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Expert Webbouw daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6. Expert Webbouw behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, Opdrachtgever krijgt hiervan 60 (zestig) dagen van te voren bericht.

ARTIKEL 7 – CONTACT MET OPDRACHTGEVER
1. In geval van telefonisch contact wordt een e-mail gemaakt met de bevestiging van werkzaamheden als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van Expert Webbouw aanleiding geeft.
2. Als de Opdrachtgever naar aanleiding van een toegezonden briefing/memo niet binnen tien (10) werkdagen heeft gereageerd, wordt de inhoud van de briefing/memo als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en Expert Webbouw aan de inhoud ervan gebonden.
3. Expert Webbouw zendt briefing/memo’s naar een daartoe bij de opdrachtgever aangewezen contactpersoon.

ARTIKEL 8 – GEHEIMHOUDING
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één van beide partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Voorbeelden hiervan zijn wachtwoorden en gebruikersnamen.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHTEN
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt Expert Webbouw zich alle rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Expert Webbouw steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat of kan ontstaan op de Expert Webbouw bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals strategieën, plannen, concepten, ontwerp(deel)tekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, ook als de betreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Het oorspronkelijke ontwerpmateriaal blijft eigendom van Expert Webbouw.
3. De door Expert Webbouw volgens haar idee of ontwerp te leveren of geleverde werken zoals strategieën, plannen, concepten,  ontwerp(deel)tekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van dat idee of vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of zover op de idee en ontwerp te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Expert Webbouw bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt.
4. Opdrachtgever is gerechtigd het (ontwerp)werk te gebruiken uitsluitend voor het overeengekomen doel en op de overeengekomen wijze. Indien een in opdracht gemaakt ontwerpwerk anders wordt gebruikt dan is overeengekomen heeft Expert Webbouw recht op een extra vergoeding van 50% van de oorspronkelijke vergoeding voor elk herhaald dan wel ander gebruik.
5. Een schadevergoeding zal tenminste het drievoudige van het bij Expert Webbouw gebruikelijke tarief bedragen, met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro). Indien geen bedragen zijn overeengekomen is het bij Expert Webbouw gebruikelijke tarief van toepassing. Voor zover Expert Webbouw geen eigen tarief hanteert, is Expert Webbouw gerechtigd adviesprijzen van de BNO te hanteren.
6. EIke reproductie en/of beelddrager ongeacht het formaat, wordt beschouwd als zijnde een unieke beelddrager, tenzij als duplicaat aangeduid. In geval van vermissing of beschadiging van een unieke beelddrager waarvan niet is overeengekomen dat deze kon worden behouden, wordt een bedrag in rekening gebracht van vier maal het bedongen of het gebruikelijke honorarium voor een eventueel reeds overeengekomen wijze van publicatie met een minimum voor dit en alle andere gevallen van € 1.000,= (duizend euro).
7. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of reproductieaanduidingen op de betreffende unieke beelddrager.
8. Indien recht tot openbaarmaking wordt verleend omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalige publicatie op de overeengekomen wijze ten behoeve van een omschreven doel. Gebruik van ontwerpmateriaal in een volgende editie zonder toestemming van Expert Webbouw is inbreuk.
9. Door Opdrachtgever aangeleverde materialen zoals foto’s en teksten blijven eigendom van Opdrachtgever (tenzij vooraf anders is overeengekomen) en kunnen te allen tijde worden teruggevorderd.
10. Expert Webbouw behoudt zich het recht voor de bij de uitvoering van de Opdracht opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen inbreuk wordt gemaakt op vertrouwelijke informatie of eigendomsrechten van Opdrachtgever.
11. De Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan wet- en regelgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. Opdrachtgever zal geen data naar de server van Expert Webbouw uploaden waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

ARTIKEL 10 – OPZEGGING HOSTING CONTRACT
1. Indien de Opdrachtgever een Website Abonnement (hosting & onderhoud) aangaat met Expert Webbouw, dan gaat Opdrachtgever dit aan voor de duur van tenminste 12 (twaalf) maanden. Na deze periode is het mogelijk voor beide Partijen te allen tijde, om deze overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 (één) kalendermaand in acht te nemen. Bij niet tijdige opzegging wordt de betreffende overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de duur van één (1) maand.

ARTIKEL 11 – SPAMMEN, GEBRUIK PROGRAMMATUUR
1. Expert Webbouw staat het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe. Mocht Expert Webbouw klachten ontvangen of de automatische monitoring Expert Webbouw op de hoogte stellen over het versturen van meer dan 500 e-mails per dag met betrekking tot Opdrachtgever, dan heeft Expert Webbouw het recht het mailverkeer van Opdrachtgever tijdelijk uit te schakelen tot de oorzaak is gevonden. Blijkt uit de oorzaak dat Opdrachtgever opzettelijk ongewenste e-mail verstuurd, dan heeft Expert Webbouw het recht de server van Opdrachtgever uit te schakelen en de bestanden van Opdrachtgever van zijn server verwijderen en het contract per direct te beïndigen. De gemaakte kosten en alle financiële schade (bijvoorbeeld het huren van nieuwe servers) zal Expert Webbouw op Opdrachtgever verhalen.

ARTIKEL 12 – GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN, BEWIJS
1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Expert Webbouw, bij gebreke van verval van het klachtrecht.
2. Indien een klacht gegrond is, heeft Expert Webbouw de keuze tussen:
a. het alsnog verrichten van de werkzaamheden zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden, hetgeen door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar dient gemaakt te worden.
b. het vervangen van het geleverd nadat het oorspronkelijk geleverde retour is ontvangen;
c. aanpassing van het door haar in rekening gebrachte factuurbedrag; of
d. het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen pro rato restitutie van door Opdrachtgever ter zake reeds betaalde bedragen.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Expert Webbouw slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
4. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Expert Webbouw beslissend.

ARTIKEL 13 – HONORARIUM
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen, gelden de leden 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal worden afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Expert Webbouw, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Prijzen worden met 50% verhoogd indien een gewone opdracht onvoorzien wordt veranderd in een spoedopdracht.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 (twee) weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien Expert Webbouw met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Expert Webbouw niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. Expert Webbouw mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Expert Webbouw kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijsstijgingen hebben voorgedaan of toeleveranciers hun prijzen verhogen. Onder een significantie prijsstijging wordt een prijsstijging van 3 % verstaan.
6. Alle overeengekomen tarieven die meer dan een jaar na de contractdatum van toepassing zijn, worden aangepast aan eventuele geldontwaarding. De verhoging vindt plaats overeenkomstig de procentuele stijging van het indexcijfer van de gezinsconsumptie zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

ARTIKEL 14 – BETALING, VERREKENING, WETTELIJKE RENTE, KOSTEN
1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, door overmaking op een door Expert Webbouw aan te wijzen bank- of girorekening.
2. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij dit schriftelijk is uitgesloten.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen renten en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de verschenen rente, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
5. Verrekening door Opdrachtgever is niet toegestaan.
6. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur wettelijke handelsrente verschuldigd.
7. Indien Expert Webbouw incassomaatregelen treft, komen de buitengerechtelijke kosten – die gesteld worden op twee punten van de betreffende staffel van het toepasselijke gerechtelijke liquidatietarief met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro) – voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd het recht van Expert Webbouw de daadwerkelijke kosten te vorderen.
8. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Expert Webbouw, heeft Expert Webbouw het recht de website uit te schakelen.
9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

ARTIKEL 15 – NIET-NAKOMING, OPZEGGING, ONTBINDING, OPSCHORTING
Expert Webbouw is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming of schadevergoeding), indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst aan Expert Webbouw ter kennis gekomen omstandigheden geven Expert Webbouw goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien Expert Webbouw Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
c. Opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling;
d. het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd;
e. het bedrijf van de Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
f. een onderhands akkoord wordt aangeboden;
g. op enig vermogensbestanddeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
h. ingevolge enige wettelijke verplichting mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan.
In een voorkomend geval zijn de vorderingen van Expert Webbouw op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
i. de samenwerking dermate stroef verloopt dat Opdrachtgever danwel Expert Webbouw geen vertrouwen meer heeft in verdere samenwerking.

ARTIKEL 16 – EIGENDOMSVOORBEHOUD / RETENTIERECHT
Ingeval Expert Webbouw uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst zaken van of voor Opdrachtgever onder zich heeft zal de eigendom van deze zaken niet eerder overgaan, althans zal Expert Webbouw niet gehouden zijn deze zaken te retourneren dan op het moment waarop integraal aan Expert Webbouw voldaan zijn:
a. de door Opdrachtgever hiervoor verschuldigde som en het eventueel meerdere verschuldigde terzake alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en verrichte of te verrichten werkzaamheden;
b. alle vorderingen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst.

ARTIKEL 17 – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING
Indien Expert Webbouw aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Expert Webbouw, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Expert Webbouw beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Expert Webbouw.
5. Opdrachtgever vrijwaart Expert Webbouw voor:
a. claims die voortvloeien uit activiteiten van Opdrachtgever, en verplicht zich Expert Webbouw binnen 48 uur op de hoogte te stellen als Opdrachtgever claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van Opdrachtgever. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst;
b. alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van Opdrachtgever vervaardigde communicatie uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd;
c. schade ontstaan als gevolg van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door intellectuele eigendomsrechten beschermd werk waarbij inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden;
d. schade ontstaan als gevolg van uitval van de servers van Expert Webbouw of verlies van data of derving van inkomsten door storingen. Expert Webbouw verplicht zich haar diensten up-to-date te houden om storingen zo veel mogelijk te voorkomen;
e. schade ontstaan als gevolg van beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Transportschade komt voor risico van de opdrachtgever.
6. Expert Webbouw is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

ARTIKEL 18 – OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Expert Webbouw geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Expert Webbouw niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Onder overmacht wordt ten dezen in ieder geval verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, DDOS aanvallen en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Expert Webbouw, hetzij bij leveranciers van goederen en diensten, stroomstoringen en andere buiten de macht van liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen of andere overheidsmaatregelen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Expert Webbouw opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Expert Webbouw niet mogelijk is langer duurt dan 2 (twee) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Expert Webbouw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 19 – OVERDRACHT EN PLICHTEN
1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
2. In de situatie dat de (relevante activiteiten van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

ARTIKEL 20 – PARTIËLE NIETIGHEID
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door Opdrachtgever ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Expert Webbouw en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 21 – AFWIKKELING RELATIE
In alle gevallen waarin de relatie tussen de Opdrachtgever en Expert Webbouw eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

ARTIKEL 22 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
In alle gevallen waarin de relatie tussen de Opdrachtgever en Expert Webbouw eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

ARTIKEL 23 – VERKOOP EN VOORWAARDEN ONLINE DIGITALE PRODUCTEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op de websites in eigendom van Expert Webbouw. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (downloaden van gratis of betaalde producten) via de webshop van Expert Webbouw houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.
De prijzen zoals vermeld op expertwebbouw.nl voor aangeboden producten en diensten zijn in euro’s.
1. De betaling van aangeboden digitale producten op expertwebbouw.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het digital product is na de succesvolle betaling automatisch downloadbaar via de account-pagina van de koper.
2. Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Expert Webbouw.
3. Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Expert Webbouw
4. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Expert Webbouw. Opdrachtgever verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.
5. Expert Webbouw garandeert dat de aan opdrachtgever geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.
6. Expert Webbouw is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
7. Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan Expert Webbouw. Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het juist instellen van de computer en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan Opdrachtgever verstuurde berichten kunnen worden ontvangen en digitale producten kunnen worden gedownload.
8. Op de digitale producten van Expert Webbouw berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
9. Op digitale producten van Expert Webbouw geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.
10. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Expert Webbouw vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
11. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

ARTIKEL 24 – AARD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST.
1. Expert Webbouw behartigt de communicatiebelangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met of toestemming van Expert Webbouw de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Evenmin is de Expert Webbouw gerechtigd zonder overleg met of toestemming van Opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere Opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken Opdrachtgever.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen of zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de opdrachtgever aan Expert Webbouw voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.
3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is Opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met Expert Webbouw na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

ARTIKEL 25 – OVERLIJDEN OF ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Indien Expert Webbouw plotseling overlijd of 100% arbeidsongeschikt wordt, zullen alle inloggegevens van websites, e-mail en domein verhuiscodes – direct beschikbaar worden gesteld voor opdrachtgever. Dit zal gedaan worden door een automatisch systeem dat toegang geeft aan een derde, onafhankelijke partij genaamd ICT & Consultancy, welke in werking treed als Expert Webbouw het verzoek tot toegang tot klantgegevens binnen 48 uur niet negatief beantwoordt.

ARTIKEL 26 – INFLATIE

Expert Webbouw heeft het recht om de hosting tarieven jaarlijks te indexeren met ten hoogste de CBS Consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen. De tarieven indexeren gebeurd per 1 juli. De prijsindex wordt berekent over de afgelopen periode 1 januari t/m 31 december. De indexering geldt alleen voor de klant  als deze op het moment van indexeren langer dan 3 maanden klant is.”

Laatst bijgewerkt op 24 juli 2023.